Обща информация

Валор Пропъртис АДСИЦ е акционерно дружество със специална инвестиционна цел, притежаващо лиценз 71/ 16.02.2011, издаден от Комисията за финансов надзор.

Валор Пропъртис АДСИЦ осъществява дейност по инвестиране на парични средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, във недвижими имоти (секюритизация на недвижими имоти), посредством покупка на право на собственост и други вещни права върху недвижимите имоти, извършване на строежи и подобрения в тях с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг, аренда и/или продажбата им по реда и при условията на Закона за дружествата със специална инвестиционна цел (ЗДСИЦ).

Дружеството придоби статут на публично дружество през Април 2011 година и акциите му са регистрирани за търговия на Българска фондова борса - София. На емисията е присвоен борсов код: VPC. Акционерният капитал на Валор Проръртис АДСИЦ е 650 000 лева, разпределен в 650 000 броя акции с номинална стойност 1 (един) лев,всяка една.