Обслужващи дружества

Съгласно Закона за дружествата със специална инвестиционна цел Валор Пропъртис АДСИЦ не може да осъществява пряко дейностите по експлоатация и поддръжка на придобитите имоти. Тези дейности са възложени на обслужващото дружество Реалтор ООД.

На 29.03.2010 г. между Валор Пропъртис АДСИЦ и Реалтор ООД е подписан договор за обслужване, чиито предмет на дейност е: 

  • Консултации и анализи, свързани с инвестиционната стратегия и цели на Валор Проръртис АДСИЦ;
  • Водене на счетоводната и друга отчетност и кореспонденция, свързани с дейността на Валор пропъртис АДСИЦ;
  • Обслужване,поддръжка и управление на недвижимите имоти, придобити от  Валор Проръртис АДСИЦ, организиране на извъпшването на строежи, подобрения и ремонти в тях.