Управление

Валор Пропъртис АДСИЦ има едностепенна система на управление и се управлява от Съвет на Директорите (СД) в състав:

Милена Василева - Председател на СД

Делян Койнов - Заместник Председател на СД

Борислав Никлев - Член на СД и Изпълнителен Директор

 

Директор за връзки с инвеститорите - Любомир Михайлов Янков - тел. (359) 2 460 64 48.